Usługi prawnicze

Zastępstwo procesowe: więcej »

- reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i Sądem Najwyższym, przed     Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz przed Sądem Arbitrażowym przy     Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie (również w postępowaniach ad hoc);

- reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i samorządowej, w tym     przed regulatorami takimi jak Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwo     Spraw Wewnętrznych;

- reprezentujemy Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo handlowe i gospodarcze: więcej »

- zakładamy, rejestrujemy oraz zapewniamy bieżącą obsługę spółek, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń,      przedsiębiorstw państwowych, szkół wyższych, jednostek samorządów terytorialnych i innych jednostek finansów publicznych;

- obsługujemy organy wyżej wymienionych podmiotów, ich posiedzeń i zgromadzeń, przygotowujemy projekty dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy;

- przygotowujemy dokumenty wewnętrzne podmiotów, w tym regulaminy organizacyjne oraz regulaminy     działania ich organów;

- przygotowujemy umowy handlowe i uczestniczymy w negocjowaniu kontraktów;

- doradzamy przy realizacji przekształceń organizacyjnych podmiotów (połączenie, podział, zmiana formy działalności);

- przeprowadzamy audyty prawne (due dilligence);

- doradzamy przy transakcjach zbycia/nabycia udziałów/akcji, aktywów oraz przedsiębiorstwa;

- prowadzimy działania windykacyjne na etapie przesądowym i sądowym;

- przeprowadzamy czynności i postępowania likwidacyjne, naprawcze lub upadłościowe podmiotów gospodarczych.

Prawo zobowiązań: więcej »

- doradzamy przy zawieraniu, wykonywaniu i rozwiązywaniu umów;

- doradzamy w sprawach odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów oraz z tytułu czynów niedozwolonych;

- doradzamy w sprawach uzyskania odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, z tytułu czynów niedozwolonych, w tym od Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Prawo nieruchomości i prawo budowlane: więcej »

- doradzamy przy kontraktach budowlanych i inwestycyjnych, w tym finansowanych ze środków zagranicznych, oraz obsługujemy projekty deweloperskie;

- doradzamy w procesie uchwalenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę, oraz w sprawach legalizacji samowoli budowlanych;

- doradzamy w sprawach wywłaszczeń i uzyskania odszkodowań, w tym w sprawie gruntów warszawskich wywłaszczonych Dekretem Bieruta, gruntów zajętych na drogi publiczne oraz na EURO 2012 ;

- przeprowadzamy badanie prawne nieruchomości i regulujemy ich stany prawne;

- doradzamy w zakresie zniesienia współwłasności, zasiedzenia, rozgraniczenia, dochodzenia wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, rozliczeń nakładów na nieruchomość i ustanawiania służebności, w tym służebności drogi koniecznej;

- uczestniczymy w negocjacjach dotyczących nabycia/zbycia nieruchomości oraz przygotowujemy lub opiniujemy umowy zbycia/ nabycia nieruchomości.

Prawo lotnicze: więcej »

- reprezentujemy klientów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, m.in. w zakresie uzyskania koncesji, zezwoleń i upoważnień na wykonywanie przewozu lotniczego, a także zezwoleń na zarządzanie lotniskiem oraz zezwoleń na świadczenie usług obsługi naziemnej;

- doradzamy w bieżącej działalnością przewoźników lotniczych, przedsiębiorców świadczących usługi obsługi naziemnej oraz ośrodków szkolenia lotniczego;

- doradzamy pasażerom, przewoźnikom i portom lotniczym w zakresie praw pasażerów, w tym powstałych z powodu odmowy przyjęcia na pokład, opóźnienia i odwołania lotu.

Prawo spadkowe i sprawy majątkowe osób fizycznych: więcej »

- doradzamy w sprawach majątkowych pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy rodzicami i dziećmi, w tym w sprawach zarządu majątkiem wspólnym lub majątkiem małoletniego, w sprawach małżeńskich umów majątkowych oraz podziału majątku wspólnego małżonków;

- prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu, o ustalenie nieważności testamentu oraz ostwierdzenia niegodności spadkobiercy;

- przeprowadzamy sądowy dział spadku, a także postępowania o zachowek i wykonanie zapisów;

- doradzamy w sprawach nabywania, zarządzania, zbywania oraz ochrony własności i innych praw majątkowych.

Prawo pracy: więcej »

- udzielamy porad, konsultacji i opinii prawnych;

- przygotowujemy dokumenty i podejmuje czynności związane z nawiązaniem, rozwiązaniem lub zmianą stosunku pracy, a także przygotowujemy kontrakty menedżerskie i umowy o zakazie konkurencji;

- przygotowujemy dokumenty wewnętrzne podmiotów, w tym regulaminy pracy i wynagradzania;

- doradzamy przy negocjacjach ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników układów zbiorowych i porozumień;

- doradzamy w procesie restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień grupowych, przejęcia zakładów pracy w trybie art.23¹ Kodeksu pracy;

- reprezentujemy strony w sporach z zakresu prawa pracy oraz świadzcenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Prawo administracyjne: więcej »

- składamy skargi i wnioski do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz do organizacji i instytucji społecznych;

- występujemy o wydanie zaświadczeń, koncesji i pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;

- prowadzimy sprawy o zwrot lub odszkodowanie za grunty wywłaszczone, w tym za grunty warszawskie wywłaszczone tzw. "Dekretem Bieruta" oraz za grunty wywłaszczone na drogi publiczne lub na obiekry budowane na EURO 2012,

- reprezentujemy klientów w sprawach przed organami administracji państwowej i samorządowej,przed agendami państwowymi, przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo autorskie: więcej »

Doradzamy i przygotowujemy umowy w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym umowy licencyjne, sublicencyjne, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe oraz umowy IT o tworzenie, wdrożenie i eksploatację programów komputerowych.

Prawa cudzoziemców: więcej »

- doradzamy przy legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- doradzamy w sprawach z zakresu polskiego obywatelstwa i reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniu o uzyskanie lub poświadczenie obywatelstwa polskiego;

- doradzamy w sprawach nabycia nieruchomości przez cudzoziemca;

- doradzamy w zakresie otwierania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstw i oddziałów lub tworzenia i rejestracji nowych spółek przez przedsiębiorców zagranicznych;

- reprezentujemy strony w postępowaniach w przedmiocie uznania zagranicznych orzeczeń na terytorium Polski, w tym wyroków rozwodowych i alimentacyjnych oraz aktów stanu cywilnego (transkrypcja);

- załatwiamy formalności związane z wydobyciem dokumentów stanu cywilnego, ksiąg wieczystych oraz rejestru gruntów.

Prawo zamówień publicznych: więcej »

- zapewniamy pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przy przygotowaniu SIWZ i innej dokumentacji przetargowej;

- doradzamy w trakcie realizacji umów o zamówienie publiczne (opinie prawne, umowy konsorcjum i podwykonawstwa, doradztwo w przypadku kontroli);

- doradzamy w zakresie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg;

- zapewniamy zastępstwo prawne w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą
oraz sądami.

Prawo podatkowe: więcej »

- świadczymy usługi bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatków dochodowych, podatku VAT, akcyzy, podatku od nieruchomości a także podatku od czynności cywilnoprawnych;

- przygotowujemy oraz składamy w imieniu Klientów wnioski o wydanie indywidulanych  interpretacji podatkowych;

- doradzamy zagranicznym inwestorom przy efektywnym podatkowo planowaniu inwestycji w Polsce;

- zapewniamy pomoc w postępowaniach sądowych i administracyjnych w tym w postępowaniach podatkowych; kontroli podatkowej oraz skarbowej a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi; 

- reprezentujemy klientów w postępowaniach w sprawie zwrotu nadpłaty podatku oraz zwrotu podatku VAT;

doradzamy w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek, fundacji, stowarzyszeń, osób trzecich w tym członków rodziny za zobowiązania podatkowe;

- świadczymy usługi doradztwa podatkowego dla osób fizycznych w zakresie ich majątkowej sytuacji osobistej i rodzinnej.

Prawo karne gospodarcze i prawo karne skarbowe: więcej »

- doradzamy oraz reprezentujemy Klientów we wszystkich aspektach prawnych związanych z przebiegiem procesów karnych gospodarczych, w tym procesów karnych-skarbowych,

- zapewniamy skuteczną pomoc już na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, ABW, CBA, CBŚ oraz inne organy posiadające uprawnienia dochodzeniowo śledcze,

- doradzamy w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw gospodarczych tj.: niegospodarności, odpowiedzialności karnej-skarbowej członków zarządu spółek kapitałowych, przestępstw przeciwko wierzycielom; przestępstw przekupstwa menedżerskiego,

- reprezentujemy pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego lub oskarżyciela prywatnego,

- doradzamy w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa i wykroczenia.

Windykacja należności: więcej »

- podejmujemy przedsądowe działania polubowne;

- przygotowujemy i przeprowadzamy postępowania sądowe o zapłatę, w tym zabezpieczające;

- uzyskujemy klauzule wykonalności celem prowadzenia egzekucji komorniczej;

- nadzorujemy przebieg postępowania egzekucyjnego.

Prawo bankowe: więcej »

dostosowywanie dokumentów bankowych, w tym umów, do potrzeb Klienta rosyjsko- i ukraińskojęzycznego

 

Kancelarie prawnicze | Lawyers Poland | Law firms Poland | Kancelaria Prawna | Radca Prawny | Adwokat | Prawnik | Prawnik Warszawa

4mk- grafika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.